592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 48/1997 Sb. s účinností od 1. dubna 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

592

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. listopadu 1992

 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Oddíl I

 

§ 1

 

Účel zákona


      Tento zákon upravuje výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné"), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.

ČÁST PRVNÍ

 

POJISTNÉ

 

§ 2

 

Výše pojistného


      (1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

      (2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Vyměřovací základ

 

§ 3

 

      (1) Vyměřovacím základem u zaměstnance v pracovním poměru (dále jen "zaměstnanec") je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou:

 

a)

náhrady výdajů, popřípadě jejich části, které nepodléhají dani z příjmu fyzických osob;2)

b)

náhrady škody;3)

c)

odměny vyplacené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích;4)

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I  
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POJISTNÉ
§ 2 - Výše pojistného
§ 3 - Vyměřovací základ
§ 4 - Rozhodné období
§ 5 - Odvod pojistného za zaměstnance
§ 6  
§ 7 - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné
§ 8  
§ 9 - Odvod pojistného za osoby s vlastními příjmy
§ 10 - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů
§ 11  
§ 12 - Odvod pojistného hrazeného státem
§ 13 - Odvod pojistného při souběhu činností
§ 14 - Přeplatek pojistného
§ 15  
§ 16 - Promlčení pojistného
§ 17 - Způsob placení pojistného
ČÁST DRUHÁ - PENÁLE
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - PŘEROZDĚLOVÁNÍ
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22 - Kontrola placení pojistného
§ 23 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 24 - Povinnosti plátců pojistného
§ 25  
§ 26 - Pokuty
§ 27 - Vedení evidence pojištěnců
§ 28 - Tiskopisy
Oddíl II  
§ 29  
Oddíl III  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU