591/1992 Sb.Zákon České národní rady o cenných papírech

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 56/2006 Sb. s účinností od 8. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs154/2004 Sb.

ZÁKON

o cenných papírech

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1


        (1)  Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy10) a zemědělské skladní listy.10a)

        (2)  Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

        (3)  Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)

 

§ 2


        Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.

 

§ 3


        (1)  Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.

        (2)  Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SOUSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 4 - Náležitosti cenných papírů
§ 5 - Vydávání cenného papíru
§ 6 - Jmenovitá hodnota a kursy cenných papírů
§ 7 - Změny osoby majitele cenného papíru
§ 8 - Obchodování s cennými papíry a organizování trhu s cennými papíry
§ 9 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Kupóny
ČÁST DRUHÁ - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH
HLAVA I - SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Převod cenných papírů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem
HLAVA II - SMLOUVY O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÉHO PAPÍRU
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA III - SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Smlouva o úschově cenných papírů
§ 35  
§ 36 - Smlouva o správě cenných papírů
§ 37 - Smlouva o uložení cenných papírů
§ 38 - Imobilizace cenných papírů
HLAVA IV - SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - TRH S CENNÝMI PAPÍRY
HLAVA I - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA II - MAKLÉŘ
§ 49  
HLAVA III - ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA IV - STŘEDISKO
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FINANČNÍHO TRHU
§ 79 - Čestnost obchodu s cennými papíry
§ 80 - Informační povinnost emitenta
§ 81 - Využívání důvěrných informací
§ 82 - Státní dozor
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Opatření k nápravě a pokuty
§ 87  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
Zavřít
MENU