591/1992 Sb.Zákon České národní rady o cenných papírech

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 308/2002 Sb. s účinností od 12. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o cenných papírech      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy,10) a zemědělské skladní listy10a).

      (2) Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

      (3) Listina, která je cenným papírem (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír) v případech stanovených zákonem.

      (4) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst.
1 a § 98 odst. 2.

      (5) Zaknihovanými cennými papíry mohou být akcie,1) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12) a opční listy.6a)

      (6) Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.6b) Ustanovení části čtvrté a páté se použijí i na zahraniční cenné papíry nabízené na území České republiky. Ostatní ustanovení tohoto zákona se použijí přiměřeně, neodporuje-li tomu povaha zahraničního cenného papíru.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SOUSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 4 - Náležitosti cenných papírů
§ 5 - Vydávání cenného papíru
§ 6 - Jmenovitá hodnota a kursy cenných papírů
§ 7 - Změny osoby majitele cenného papíru
§ 8 - Obchodování s cennými papíry a organizování trhu s cennými papíry
§ 9 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Kupóny
ČÁST DRUHÁ - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH
HLAVA I - SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Převod cenných papírů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem
HLAVA II - SMLOUVY O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÉHO PAPÍRU
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA III - SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Smlouva o úschově cenných papírů
§ 35  
§ 36 - Smlouva o správě cenných papírů
§ 37 - Smlouva o uložení cenných papírů
§ 38 - Imobilizace cenných papírů
HLAVA IV - SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - TRH S CENNÝMI PAPÍRY
HLAVA I - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA II - MAKLÉŘ
§ 49  
HLAVA III - ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA IV - STŘEDISKO
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FINANČNÍHO TRHU
§ 79 - Čestnost obchodu s cennými papíry
§ 80 - Informační povinnost emitenta
§ 81 - Využívání důvěrných informací
§ 82 - Státní dozor
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Opatření k nápravě a pokuty
§ 87  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
Zavřít
MENU