589/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 216/2022 Sb. s účinností od 1. února 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

589

 

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. listopadu 1992

 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).

 

        (2)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti pojistného76).

 

§ 2

 

        Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 25c a 25d) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.

 

§ 3

 

Poplatníci pojistného

 

        (1)  Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci:

 

a)   zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby1),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Poplatníci pojistného
§ 4 - Pojistné
§ 5 - Vyměřovací základ
§ 6 - Rozhodné období
§ 7 - Sazby pojistného
§ 8 - Odvod pojistnéh
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Přeplatek pojistného
§ 18 - Promlčení pojistného
§ 19 - Způsob placení pojistného
§ 20 - Penále
§ 21 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Počítání času
§ 24 - Tiskopisy
§ 25 - Zvláštní ustanovení
§ 26 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU