588/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 24. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 235/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 133/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o dani z přidané hodnoty


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen "daň"), které podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu, nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku (dále jen "příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku").


§ 2

Vymezení základních pojmů


        (1) Pro účely tohoto zákona je zdanitelným plněním

a)
dodání zboží a převod nemovitostí včetně dodání stavebních objektů a stavebních prací, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zdanitelné plnění se nepovažuje převod pozemků,

b)
poskytování služeb,

c)
převod nebo využití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytování práva využití věci nebo majetkově využitelné hodnoty, jakož i poskytování technických nebo jiných hospodářsky využitelných znalostí (dále jen "převod a využití práv") uskutečněné v tuzemsku při podnikání,1) a to i v případě, že se jedná o činnost vykazující všechny znaky podnikání, kromě toho, že je prováděna podnikatelem.

        (2) U subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, se za zdanitelné plnění považují plnění, u nichž příjmy z těchto plnění podléhají dani z příjmů.1a) Za zdanitelné plnění se u těchto subjektů nepovažují plnění uskutečněná v rámci hlavní činnosti a členské příspěvky. U Státního fondu tržní regulace v zemědělství1b) se za zdanitelné plnění považuje nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků. U Správy státních hmotných rezerv1e) se za zdanitelné plnění považuje nákup a prodej státních hmotných rezerv.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Osoby, které jsou povinny platit daň
ČÁST DRUHÁ - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ U ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ V TUZEMSKU
HLAVA I - SUBJEKTY DANĚ
§ 4 - Osoby podléhající dani
§ 5 - Plátci
§ 6 - Osoby mající zvláštní vztah k plátci
HLAVA II - PŘEDMĚT DANĚ A MÍSTO PLNĚNÍ
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Místo zdanitelného plnění
HLAVA III - USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI A VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ
§ 9 - Uskutečnění zdanitelného plnění
§ 10 - Vznik daňové povinnosti
§ 11 - Vedení záznamů pro daňové účely
§ 12 - Vystavování daňových dokladů, dokladů o použití a jejich obsah
§ 13 - Daňový dobropis a vrubopis
HLAVA IV - ZÁKLAD DANĚ
§ 14 - Základ daně a jeho výpočet
§ 15 - Oprava základu daně
HLAVA V - SAZBY A VÝPOČET DANĚ
§ 16 - Sazby daně
§ 17 - Výpočet daně
§ 18 - Stanovení daňové povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
HLAVA VI - ODPOČET DANĚ
§ 19 - Nárok na odpočet daně
§ 20 - Způsob uplatnění odpočtu
§ 21 - Oprava daně pro účely odpočtu daně
§ 22 - Nadměrný odpočet
§ 23 - Vrácení nadměrného odpočtu
§ 24 - Odpočet daně při nákupu ojetých osobních automobilů
HLAVA VII - OSVOBOZENÍ OD DAŇOVÉ POVINNOSTI
§ 25 - Osvobození od daňové povinnosti
§ 26 - Poštovní služby
§ 27 - Rozhlasové a televizní vysílání
§ 28 - Finanční činnosti
§ 29 - Pojišťovnictví
§ 30 - Převod a pronájem pozemků a staveb
§ 31 - Výchova a vzdělávání
§ 32 - Zdravotnické služby a zboží
§ 33 - Sociální pomoc
§ 34 - Loterie a jiné podobné hry
§ 35 - Prodej podniku
ČÁST TŘETÍ - ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ A SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
§ 36 - Zdaňovací období
§ 37 - Splatnost daně, zvýšení daně, penále a pokuty
§ 38 - Daňové přiznání
§ 39 - Registrace a oznamovací povinnost
§ 40 - Zvýšení daně, penále a pokuty
§ 41 - Daňové řízení
ČÁST ČTVRTÁ - UPLATNĚNÍ DANĚ PŘI DOVOZU A VÝVOZU
§ 42 - Uplatnění celních předpisů
§ 43 - Dovoz zboží
§ 44 - Základ a výpočet daně u dovezeného zboží
§ 45 - Vývoz zboží
§ 46 - Poskytování služeb a převod a využití práv do zahraničí
§ 47 - Mezinárodní přeprava
§ 48 - Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 49 - Uplatňování daně
§ 50 - Registrace plátců daně při přechodu na nový systém daně
§ 51 - Uplatňování daně u majetku kromě zásob materiálu a zboží při přechodu na nový systém daně
§ 52 - Uplatňování daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na nový systém daně
§ 53 - Uplatňování daně u plnění podle smluv uzavřených před účinností zákona
§ 54 - Platnost dosavadních předpisů
§ 55 - Zrušovací ustanovení
§ 56 - Účinnost zákona
Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhajícího sazbě daně 5 %
Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících sazbě daně 23 %
Zavřít
MENU