587/1992 Sb.Zákon České národní rady o spotřebních daních

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 22/2000 Sb. s účinností od 1. dubna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o spotřebních daních      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      (1) Tento zákon stanoví podmínky zdaňování uhlovodíkových paliv a maziv, lihu, piva, vína a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") spotřebními daněmi (dále jen "daň") a způsob značení některých tabákových výrobků.

      (2) Vybrané výrobky se zdaňují podle tohoto zákona jednorázově.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

tuzemskem území České republiky kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů,

b)

zahraničím to území, které není tuzemskem,

c)  

vývozem výstup vybraných výrobků z tuzemska propuštěných do režimu vývozu1) nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku1a) anebo umístění českých vybraných výrobků do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma,

d)

dovozem vybraných výrobků vstup vybraných výrobků do tuzemska,

e)

výrobou vybraných výrobků proces, při kterém vybraný výrobek vznikne nebo dozná změn ve své podstatě či ve vnější úpravě, s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 5 a 6,

f)

správcem daně příslušný územní finanční orgán (dále jen "finanční orgán")3); při dovozu vybraných výrobků a při vracení českých vybraných výrobků podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) a u cigaret, doutníků a cigarillos podléhajících povinnosti značení podle § 40c celní orgán,4)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Plátci
§ 4 - Předmět daně
§ 5 - Vznik daňové povinnosti
§ 6 - Základ daně
§ 7 - Sazby daně
§ 8 - Osvobození od daně
§ 9  
§ 10 - Vystavování daňových dokladů
§ 11 - Výpočet daně
§ 12 - Nárok na vrácení daně
§ 13 - Daňové přiznání
§ 14 - Zdaňovací období, odvod a splatnost daně
§ 15 - Registrace a oznamovací povinnost
§ 16 - Penále, pokuty a zvýšení daně
§ 17 - Daňové řízení
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - DAŇ Z UHLOVODÍKOVÝCH PALIV A MAZIV
§ 18 - Plátci
§ 19 - Předmět daně
§ 20 - Vznik daňové povinnosti
§ 21 - Základ daně
§ 22 - Sazby daně
§ 23 - Osvobození od daně
HLAVA II - DAŇ Z LIHU A LIHOVIN
§ 24 - Plátci
§ 25 - Předmět daně
§ 26 - Vznik daňové povinnosti
§ 27 - Základ daně
§ 28 - Sazby daně
§ 29 - Osvobození od daně
§ 30 - Registrace a oznamovací povinnost
HLAVA III - DAŇ Z PIVA
§ 31 - Předmět daně
§ 32 - Základ daně
§ 33 - Sazby daně
HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA
§ 34 - Plátci
§ 35 - Předmět daně
§ 36 - Základ daně
§ 37 - Sazby daně
HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 38 - Předmět daně
§ 39 - Základ daně
§ 40 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42 - Platnost dosavadních předpisů
§ 43  
Zavřít
MENU