524/1992 Sb.Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. listopadu 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1992 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 165/1998 Sb. s účinností od 1. září 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

České národní rady

o auditorech a Komoře auditorů České republiky

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        Tento zákon upravuje

a)
postavení a činnost auditorů a asistentů auditorů,

b)
vznik, postavení a působnost komory auditorů (dále jen "komora").


§ 2

        Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které jsou oprávněny a povinny provádět kontrolu podle jiných právních předpisů.


ČÁST DRUHÁ

POSTAVENÍ AUDITORA


§ 3

        Auditorem podle tohoto zákona je fyzická osoba (dále jen "auditor"), která je zapsána v seznamu auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam auditorů"). Auditorskou činnost mohou vykonávat i právnické osoby, které jsou zapsány v seznamu auditorů. Jménem právnických osob mohou auditorskou činnost vykonávat jen auditoři.


§ 4

        (1) Komora zapíše do seznamu auditorů do dvou měsíců od doručení písemné žádosti

a)
fyzickou osobu, která složila odbornou zkoušku,

b)
fyzickou osobu, která splňuje podmínky pro výkon této činnosti v jiném státě a prokázala znalost obecně závazných právních předpisů platných v České republice před zkušební komisí jmenovanou komorou,

c)
právnickou osobu, a to obchodní společnost, ve které náleží nejméně 60 % podílu1) nebo hlasovacích práv auditorům zapsaným do seznamu auditorů, kteří jsou občany České republiky.

        (2) Komora nezapíše do seznamu auditorů

a)
fyzickou nebo právnickou osobu, která podniká2) nebo se podílí na podnikání jiných osob, s výjimkou správy vlastního majetku, vedení účetnictví nebo ekonomického, daňového a účetního poradenství. Toto omezení se nevztahuje na výdělečnou činnost pedagogickou, vědeckou, uměleckou a publikační,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - POSTAVENÍ AUDITORA
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ČINNOST AUDITORA A PRÁVNICKÉ OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ AUDITORSKOU ČINNOST
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - ASISTENTI AUDITORA
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 24  
§ 25 - Působnost komory
§ 26 - Orgány komory
§ 27 - Sněm
§ 28 - Rada
§ 29 - Dozorčí komise
§ 30 - Disciplinární komise
§ 31 - Revizoři účtů
ČÁST ŠESTÁ - SANKCE
§ 32 - Disciplinární řízení
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Sankce právnickým osobám vykonávajícím auditorskou činnost
§ 37  
ČÁST SEDMÁ - HOSPODAŘENÍ KOMORY
§ 38  
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Zavřít
MENU