523/1992 Sb.Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. listopadu 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1992 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 527/2020 Sb. s účinností od 1. června 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

523

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. října 1992

 

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

        Tento zákon upravuje:

 

a)   poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“) a

b)   vznik, postavení a působnost Komory daňových poradců České republiky (dále jen „komora“) v souladu s právem Evropských společenství1).

 

§ 2

 

      Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.1a) Dotčeno není ani právo fyzické nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku,2) nejde-li o osoby uvedené ve větě první.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 

§ 3

 

Základní ustanovení

 

      (1) Daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytuje daňový poradce nebo hostující daňový poradce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
§ 3 - Základní ustanovení
§ 4 - Oprávnění k výkonu daňového poradenství
§ 5 - Kvalifikační zkouška
§ 6 - Práva a povinnosti daňového poradce
§ 7 - Seznam daňových poradců
§ 8 - Pozastavení výkonu daňového poradenství
ČÁST TŘETÍ - KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 9 - Komora
§ 10 - Orgány komory
§ 11 - Působnost komory
ČÁST ČTVRTÁ - SANKCE
§ 12 - Disciplinární opatření
§ 13 - Řízení o sankcích
§ 14 - Odvolání
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU