368/1992 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 634/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 16. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 117/2000 Sb. s účinností od 30. června 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o správních poplatcích


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) Rejstříkem trestů a státními archivy (dále jen "správní orgán").


§ 2

Předmět poplatků

        Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.


§ 3

Poplatník

        (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

        (2) Vznikne-li více poplatníků za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.


§ 4

Sazby poplatků

        Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.


§ 5

Základ procentního poplatku

        (1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)

        (2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4 - Sazby poplatků
§ 5 - Základ procentního poplatku
§ 6 - Splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
§ 7 - Způsob placení poplatku
§ 8 - Vrácení poplatku
§ 9 - Osvobození od poplatku
§ 10 - Řízení
§ 11 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU