359/1992 Sb.Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 499/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

359

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 7. května 1992

 

o zeměměřických a katastrálních orgánech

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY
A JEJICH PŮSOBNOST

 

§ 1


      (1)
Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)

 

      (2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

 

§ 2


      
(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)


      (2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako
jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)

      (3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.

      (4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb. O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU