358/1992 Sb.Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 7/2009 Sb. s účinností od 1. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

358

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 7. května 1992

 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád)


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.

      (2) Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem (dále jen "činnost notáře") trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

§ 2

 

        Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám (dále jen „notářská činnost“). Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

 

§ 3


      (1) Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat tuto právní pomoc:

a)

poskytovat právní porady,

b)

zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení v řízeních podle části páté občanského soudního řádu a v řízeních podle § 175a až 200e občanského soudního řádu s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství a řízení o dědictví, v němž vykonává činnost podle zvláštního předpisu,1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - NOTÁŘ
ODDÍL PRVNÍ - NOTÁŘ A NOTÁŘSKÝ ÚŘAD
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
ODDÍL DRUHÝ - ZÁSTUPCE A NÁHRADNÍK NOTÁŘE
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ODDÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI NOTÁŘE
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Další pracovníci notáře
§ 27  
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - NOTÁŘSKÁ SAMOSPRÁVA
ODDÍL PRVNÍ - NOTÁŘSKÁ KOMORA
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
ODDÍL DRUHÝ - NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ODDÍL TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED A KÁRNÉ ŘÍZENÍ
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
ČÁST PÁTÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI
ODDÍL PRVNÍ - SEPISOVÁNÍ NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ O PRÁVNÍCH ÚKONECH
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
ODDÍL DRUHÝ - OSVĚDČOVÁNÍ PRÁVNĚ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROHLÁŠENÍ
§ 72  
§ 73 - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
§ 74 - Ověřování pravosti podpisu
§ 75 - Osvědčení o předložení listiny
§ 76 - Protesty směnek a jiných listin
§ 77 - Osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob
§ 78 - Osvědčení o tom, že je někdo naživu
§ 79 - Osvědčení jiných skutkových dějů
§ 80 - Osvědčení o prohlášení
ODDÍL TŘETÍ - ÚSCHOVY
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
ODDÍL ČTVRTÝ - VYDÁVÁNÍ STEJNOPISŮ, OPISŮ, VÝPISŮ A POTVRZENÍ
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
ČÁST SEDMÁ - MANIPULACE SE SPISY A NOTÁŘSKÝMI ZÁPISY A JEJICH ÚSCHOVA
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
ČÁST OSMÁ - ODMĚNA NOTÁŘE
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
Zavřít
MENU