357/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 466/2011 Sb. s účinností od 30. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Tento zákon upravuje

 

       a) daň dědickou,
       b) daň darovací,
       c) daň z převodu nemovitostí.

 

ČÁST PRVNÍ

ODDÍL PRVNÍ

DAŇ DĚDICKÁ

 

§ 2

 

Poplatník

 

        Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.

 

§ 3

 

Předmět daně

 

        (1)  Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

 

a)

věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

b)

věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").

 

        (2)  Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ  
ODDÍL PRVNÍ - DAŇ DĚDICKÁ
§ 2 - Poplatník
§ 3 - Předmět daně
§ 4 - Základ daně
ODDÍL DRUHÝ - DAŇ DAROVACÍ
§ 5 - Poplatník
§ 6 - Předmět daně
§ 7 - Základ daně
ODDÍL TŘETÍ - DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
§ 8 - Poplatník
§ 9 - Předmět daně
§ 10 - Základ daně
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 11 - Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 12 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny
§ 13 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do II. skupiny
§ 14 - Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
§ 15 - Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do III. skupiny
§ 16 - Věcná břemena, opětující se plnění
§ 17 - Minimální výše a zaokrouhlování daní
§ 18  
§ 19 - Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 20  
§ 21 - Daňové přiznání
§ 22 - Cena nemovitosti platná pro účely tohoto zákona
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU