357/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tento zákon upravuje

a)
daň dědickou,

b)
daň darovací,

c)
daň z převodu nemovitostí.


ČÁST PRVNÍ

ODDÍL PRVNÍ

DAŇ DĚDICKÁ


§ 2

Poplatník

        Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.


§ 3

Předmět daně

        (1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

a)
věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

b)
věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").

        (2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"),se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

        (3) Jestliže zůstavitel v době své smrti

a)
byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,

b)
byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ  
ODDÍL PRVNÍ - DAŇ DĚDICKÁ
§ 2 - Poplatník
§ 3 - Předmět daně
§ 4 - Základ daně
ODDÍL DRUHÝ - DAŇ DAROVACÍ
§ 5 - Poplatník
§ 6 - Předmět daně
§ 7 - Základ daně
ODDÍL TŘETÍ - DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
§ 8 - Poplatník
§ 9 - Předmět daně
§ 10 - Základ daně
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 11 - Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 12 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny
§ 13 - Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do II. skupiny
§ 14 - Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
§ 15 - Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do III. skupiny
§ 16 - Věcná břemena, opětující se plnění
§ 17 - Minimální výše a zaokrouhlování daní
§ 18  
§ 19 - Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
§ 20  
§ 21 - Daňové přiznání
§ 22 - Cena nemovitosti platná pro účely tohoto zákona
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU