344/1992 Sb.Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 269/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

§ 1


      (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr").

      (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.

      (3) Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

      (4) Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

§ 2


      (1) V katastru se evidují

a)

pozemky v podobě parcel,

 

b)

budovy spojené se zemí pevným základem, a to

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA KATASTRU
§ 5 - Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru
§ 6 - Prověřování změn údajů katastru
§ 7 - Revize údajů katastru
§ 8 - Oprava chyb v katastrálním operátu
§ 9 - Ověřování
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 13 - Důvody obnovy katastrálního operátu
§ 14 - Zjišťování průběhu hranic
§ 15 - Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací
§ 16 - Námitky
§ 17 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
ČÁST PÁTÁ - GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY
§ 18  
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU A VEŘEJNOST KATASTRU
§ 20  
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 22  
ČÁST OSMÁ - PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Zavřít
MENU