344/1992 Sb.Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 103/2000 Sb. s účinností od 1. července 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

České národní rady

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

        (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr").

        (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.


§ 2

        (1) V katastru se evidují

a)
pozemky v podobě parcel,

b)
budovy spojené se zemí pevným základem, a to

1.
budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

2.
budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

c)
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona,2)

d)
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen "vlastník") nebo jiná osoba oprávněná z právního vztahu (dále jen "jiný oprávněný"),

e)
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA KATASTRU
§ 5 - Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru
§ 6 - Prověřování změn údajů katastru
§ 7 - Revize údajů katastru
§ 8 - Oprava chyb v katastrálním operátu
§ 9 - Ověřování
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 13 - Důvody obnovy katastrálního operátu
§ 14 - Zjišťování průběhu hranic
§ 15 - Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací
§ 16 - Námitky
§ 17 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
ČÁST PÁTÁ - GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY
§ 18  
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU A VEŘEJNOST KATASTRU
§ 20  
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 22  
ČÁST OSMÁ - PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Zavřít
MENU