338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 349/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

338

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 4. května 1992

 

o dani z nemovitých věcí

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

      (1) Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří

 

a)   daň z pozemků,

b)   daň ze staveb a jednotek.

 

      (2)  Daňová povinnost k dani z nemovitých věcí vzniká samostatně za obvod územní působnosti jednotlivého správce daně z nemovitých věcí.

 

§ 1a

 

Druh pozemku a způsob využití nemovité věci

 

        (1)  Pro účely daně z nemovitých věcí se rozumí

 

a)   budovou garáže zdanitelná stavba se způsobem využití garáž,

b)   budovou pro rodinnou rekreaci zdanitelná stavba se způsobem využití stavba pro rodinnou rekreaci, budova rodinného domu užívaná pro rodinnou rekreaci a objekt k bydlení užívaný pro rodinnou rekreaci,

c)   lesním pozemkem pozemek druhu lesní pozemek,

d)   ostatní plochou pozemek druhu ostatní plocha,

e)   pozemkem orné půdy pozemek druhu orná půda,

f)    pozemkem chmelnic pozemek druhu chmelnice,

g)   pozemkem vinic pozemek druhu vinice,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Poplatníci daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ ZE STAVEB
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Poplatníci daně
§ 9 - Osvobození od daně
§ 10 - Základ daně
§ 11 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Úlevy na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Zaokrouhlování
§ 15 - Placení daně
§ 16 - Správa daně
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU