338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

338

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 4. května 1992

 

o dani z nemovitých věcí

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří

 

a)   daň z pozemků,

b)   daň ze staveb a jednotek.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

DAŇ Z POZEMKŮ

 

§ 2

 

Předmět daně


      (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

      (2) Předmětem daně z pozemků nejsou:

 

a)   pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

b)   lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

c)    pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d)   pozemky určené pro obranu České republiky,

e)   pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Poplatníci daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ ZE STAVEB
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Poplatníci daně
§ 9 - Osvobození od daně
§ 10 - Základ daně
§ 11 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Úlevy na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Zaokrouhlování
§ 15 - Placení daně
§ 16 - Správa daně
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU