338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 212/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

338

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 4. května 1992

 

o dani z nemovitostí      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří

 

a)   daň z pozemků,

b)   daň ze staveb.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

DAŇ Z POZEMKŮ

 

§ 2

 

Předmět daně


      (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.1)

      (2) Předmětem daně z pozemků nejsou:

 

a) pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst.  1 nebo 2 v rozsahu půdorysu těchto staveb,

b)   lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)

c)    vodní plochy1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d)   pozemky určené pro obranu státu.

 

§ 3

 

Poplatníci daně


      (1) Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky (dále jen "stát") je poplatníkem daně

 

a)   organizační složka státu4a) nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů,4b)

b)   právnická osoba, která má právo trvalého užívání5) nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu.4a)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Poplatníci daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ ZE STAVEB
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Poplatníci daně
§ 9 - Osvobození od daně
§ 10 - Základ daně
§ 11 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Úlevy na dani
§ 13 - Zdaňovací období
§ 14 - Zaokrouhlování
§ 15 - Placení daně
§ 16 - Správa daně
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU