337/1992 Sb.Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 305/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs9/2008 Sb.

ZÁKON

 

o správě daní a poplatků      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Rozsah působnosti


      (1) Tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně1) (dále jen "daně"), které jsou příjmem

a) 
státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních složek státu (dále jen "státní rozpočet"),

b) 
rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen "územní rozpočet"), nebo

c) 
            státních fondů nebo Národního fondu (dále jen "fond").

      (2) Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době. Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost.2)

      (3) Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány3) a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány územních samosprávných celků věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen "správce daně"), daňové subjekty, jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Základní zásady daňového řízení
§ 3 - Úřední jazyk
§ 4 - Místní příslušnost
§ 5 - Dožádání a delegace
§ 6 - Daňové subjekty
§ 7 - Osoby zúčastněné na řízení
§ 8 - Svědci a osoby přezvědné
§ 9 - Způsobilost k jednání
§ 10 - Zastupování
§ 11 - Vyloučení ze zastupování
§ 12 - Protokol o ústním jednání
§ 13 - Úřední záznam
§ 14 - Lhůty
§ 15 - Místní šetření
§ 16 - Daňová kontrola
§ 17 - Doručování
§ 18 - Doručování do ciziny
§ 19 - Doručení veřejnou vyhláškou
§ 20 - Doručení hromadným předpisným seznamem
§ 21 - Zahájení řízení
§ 22 - Postoupení
§ 23 - Nahlížení do spisů
§ 24 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 25 - Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 26 - Vyloučení pracovníků správce daně
§ 27 - Zastavení řízení
§ 28 - Předběžná otázka
§ 29 - Předvolání a předvedení
§ 30 - Náklady řízení
§ 31 - Dokazování
§ 32 - Rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ
§ 33 - Registrační povinnost daňových subjektů
§ 34 - Součinnost třetích osob
§ 35 - Ukončení činnosti
§ 36 - Vyhledávací činnost
§ 37 - Pokuty
§ 38 - Pozastavení činnosti
§ 39 - Záznamní povinnost
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VYMĚŘOVACÍ
§ 40 - Daňové přiznání a hlášení
§ 41 - Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení
§ 42 - Přiznání k majetku
§ 43 - Vytýkací řízení
§ 44 - Stanovení daně v případě nepodání daňového přiznání nebo hlášení
§ 45 - Zákaz přenosu daňové povinnosti
§ 46 - Vyměření daně a její dodatečné vyměření
§ 47 - Lhůty pro vyměření
ČÁST ČTVRTÁ - ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 48 - Odvolání
§ 49 - Postup správce daně
§ 50 - Postup odvolacího orgánu
§ 51 - Stížnost
§ 52 - Námitka
§ 53 - Reklamace
ČÁST PÁTÁ - MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 54 - Obnova řízení
§ 55 - Postup při obnově řízení
§ 56 - Opravy zřejmých omylů a nesprávností
ČÁST ŠESTÁ - PLACENÍ DANÍ
§ 57 - Základní pojmy
§ 58 - Příslušenství daně
§ 59 - Způsob placení daní
§ 60 - Posečkání daně a povolení splátek
§ 61 - Den platby
§ 62 - Evidence daní
§ 63 - Daňové nedoplatky a penále
§ 64 - Přeplatky a úrok
§ 65 - Prominutí daňového nedoplatku
§ 66 - Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost
§ 67 - Zálohy
§ 68 - Zvýšení daně
§ 69 - Vybírání daně srážkou
§ 70 - Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky
§ 71 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
§ 72 - Zástavní právo
§ 73 - Vymáhání daňových nedoplatků
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM DANÍ
HLAVA PRVNÍ - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 74 - Registrace pro účely daně z přidané hodnoty
§ 75 - Vybírání daně
HLAVA DRUHÁ - SPOTŘEBNÍ DANĚ
§ 76 - Povinnosti daňových subjektů spojené s kontrolou výroby a oběhu lihu
HLAVA TŘETÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ
Oddíl první - Daň z příjmů fyzických osob
§ 77 - Daňové přiznání
§ 78 - Zaokrouhlování
§ 79 - Minimální výše daně
§ 80 - Placení daně
§ 81 - Vybírání a placení daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 82 - Roční zúčtování záloh
§ 83 - Odpovědnost plátců daně
§ 84 - Povinnosti plátců daní
§ 85 - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 86 - Způsob prokazování nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 87 - Daň vybíraná srážkou
§ 88 - Zajištění daně
Oddíl druhý - Daň z příjmů právnických osob
§ 89 - Placení záloh a splatnost daně
§ 90 - Daň vybíraná srážkou
Oddíl třetí - Společná ustanovení
§ 91  
HLAVA ČTVRTÁ - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
§ 92 - Daňové přiznání
§ 93 - Vyměření daně
HLAVA PÁTÁ - SILNIČNÍ DAŇ
§ 94 - Daňové přiznání a vyměření daně
§ 95 - Průkaz o zaplacení daně
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
Zavřít
MENU