337/1992 Sb.Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 157/1993 Sb. s účinností od 1. června 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

o správě daní a poplatků


Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Tento zákon upravuje správu daní, poplatků a odvodů s výjimkou odvodů příspěvkových organizací (dále jen "daně"), které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky (dále jen "rozpočet republiky"), rozpočtů obcí, rozpočtů okresních úřadů (dále jen "územní rozpočty"), státních fondů České republiky (dále jen "fondy").

(2) Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich plnění ve stanovené výši a době.

(3) Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány1) a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen "správce daně"), daňové subjekty, jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně.

(4) Je-li zvláštním zákonem orgánu uvedenému v odstavci 3 svěřeno vybírání odvodů a poplatků sankční povahy, pokut a penále neuvedených v odstavci 1 a jsou-li tyto příjmy odváděny do rozpočtu republiky, do územních rozpočtů a fondů, postupuje se při jejich placení i vymáhání podle části šesté tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 63 odst. 2 až 6, § 67 až 69, § 71 a 72. Při postupu podle části šesté se použijí i ustanovení ostatních částí zákona, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Základní zásady daňového řízení
§ 3 - Úřední jazyk
§ 4 - Místní příslušnost
§ 5 - Dožádání a delegace
§ 6 - Daňové subjekty
§ 7 - Osoby zúčastněné na řízení
§ 8 - Svědci a osoby přezvědné
§ 9 - Způsobilost k jednání
§ 10 - Zastupování
§ 11 - Vyloučení ze zastupování
§ 12 - Protokol o ústním jednání
§ 13 - Úřední záznam
§ 14 - Lhůty
§ 15 - Místní šetření
§ 16 - Daňová kontrola
§ 17 - Doručování
§ 18 - Doručování do ciziny
§ 19 - Doručení veřejnou vyhláškou
§ 20 - Doručení hromadným předpisným seznamem
§ 21 - Zahájení řízení
§ 22 - Postoupení
§ 23 - Nahlížení do spisů
§ 24 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 25 - Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 26 - Vyloučení pracovníků správce daně
§ 27 - Zastavení řízení
§ 28 - Předběžná otázka
§ 29 - Předvolání a předvedení
§ 30 - Náklady řízení
§ 31 - Dokazování
§ 32 - Rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ
§ 33 - Registrační povinnost daňových subjektů
§ 34 - Součinnost třetích osob
§ 35 - Ukončení činnosti
§ 36 - Vyhledávací činnost
§ 37 - Pokuty
§ 38 - Pozastavení činnosti
§ 39 - Záznamní povinnost
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VYMĚŘOVACÍ
§ 40 - Daňové přiznání a hlášení
§ 41 - Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení
§ 42 - Přiznání k majetku
§ 43 - Vytýkací řízení
§ 44 - Stanovení daně v případě nepodání daňového přiznání nebo hlášení
§ 45 - Zákaz přenosu daňové povinnosti
§ 46 - Vyměření daně a její dodatečné vyměření
§ 47 - Lhůty pro vyměření
ČÁST ČTVRTÁ - ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 48 - Odvolání
§ 49 - Postup správce daně
§ 50 - Postup odvolacího orgánu
§ 51 - Stížnost
§ 52 - Námitka
§ 53 - Reklamace
ČÁST PÁTÁ - MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 54 - Obnova řízení
§ 55 - Postup při obnově řízení
§ 56 - Opravy zřejmých omylů a nesprávností
ČÁST ŠESTÁ - PLACENÍ DANÍ
§ 57 - Základní pojmy
§ 58 - Příslušenství daně
§ 59 - Způsob placení daní
§ 60 - Posečkání daně a povolení splátek
§ 61 - Den platby
§ 62 - Evidence daní
§ 63 - Daňové nedoplatky a penále
§ 64 - Přeplatky a úrok
§ 65 - Prominutí daňového nedoplatku
§ 66 - Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost
§ 67 - Zálohy
§ 68 - Zvýšení daně
§ 69 - Vybírání daně srážkou
§ 70 - Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky
§ 71 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
§ 72 - Zástavní právo
§ 73 - Vymáhání daňových nedoplatků
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM DANÍ
HLAVA PRVNÍ - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 74 - Registrace pro účely daně z přidané hodnoty
§ 75 - Vybírání daně
HLAVA DRUHÁ - SPOTŘEBNÍ DANĚ
§ 76 - Povinnosti daňových subjektů spojené s kontrolou výroby a oběhu lihu
HLAVA TŘETÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ
Oddíl první - Daň z příjmů fyzických osob
§ 77 - Daňové přiznání
§ 78 - Zaokrouhlování
§ 79 - Minimální výše daně
§ 80 - Placení daně
§ 81 - Vybírání a placení daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 82 - Roční zúčtování záloh
§ 83 - Odpovědnost plátců daně
§ 84 - Povinnosti plátců daní
§ 85 - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 86 - Způsob prokazování nezdanitelných částek ze základu daně a dopravného
§ 87 - Daň vybíraná srážkou
§ 88 - Zajištění daně
Oddíl druhý - Daň z příjmů právnických osob
§ 89 - Placení záloh a splatnost daně
§ 90 - Daň vybíraná srážkou
Oddíl třetí - Společná ustanovení
§ 91  
HLAVA ČTVRTÁ - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
§ 92 - Daňové přiznání
§ 93 - Vyměření daně
HLAVA PÁTÁ - SILNIČNÍ DAŇ
§ 94 - Daňové přiznání a vyměření daně
§ 95 - Průkaz o zaplacení daně
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
Zavřít
MENU