334/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 12. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

334

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 12. května 1992

o ochraně zemědělského půdního fondu

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST I

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

 

§ 1


      (1) Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.

      (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda“).

      (3) Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

      (4) O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
§ 1  
ČÁST II - ZMĚNY KULTUR ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉM PŮDNÍM FONDU
§ 2 - Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy
§ 3 - Hospodaření na zemědělském půdním fondu
ČÁST III - ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 4  
ČÁST IV - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 5 - Při územně plánovací činnosti
§ 6 - Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
§ 7 - Při zpracování zadání staveb
§ 8 - Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
ČÁST V - ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 9  
§ 10  
ČÁST VI - ODVODY ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 11  
§ 12 - Splatnost odvodů
ČÁST VII - PŮSOBNOST ORGÁNŮ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
ČÁST VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 19  
ČÁST IX - POKUTY
§ 20  
ČÁST X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Příloha - Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Zavřít
MENU