301/1992 Sb.Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/1993 Sb. s účinností od 1. května 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

301

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 5. května 1992

 

o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je upravit vznik, postavení a působnost Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky (dále jen "komory").

§ 2


      (1) K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky (dále jen "hospodářská komora").

      (2) K podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Agrární komora České republiky (dále jen "agrární komora").

      (3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)1) přijatých za jejich členy.

      (4) Komory jsou právnickými osobami a zapisují se do obchodního rejstříku.

      (5) Sídlem hospodářské komory je hlavní město Praha; sídlem agrární komory je Olomouc.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Působnost komory
§ 5  
§ 6 - Práva a povinnosti člena
ČÁST DRUHÁ - ORGÁNY OKRESNÍ KOMORY A KOMORY
§ 7  
§ 8 - Shromáždění delegátů
§ 9 - Představenstvo okresní komory
§ 10 - Předseda okresní komory
§ 11 - Dozorčí rada okresní komory
§ 12 - Úřad okresní komory
§ 13 - Sněm komory
§ 14 - Představenstvo komory
§ 15 - Prezident komory
§ 16 - Dozorčí rada komory
§ 17 - Úřad komory
ČÁST TŘETÍ - HOSPODAŘENÍ OKRESNÍ KOMORY A KOMORY
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ROZHODČÍ SOUD
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Dohled
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Zavřít
MENU