265/1992 Sb.Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 503/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Účel zákona


        (1) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr")1) se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.

        (2) Do katastru se zapisují i další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon1).

        (3) Zápisem se rozumí vklad (§ 2), záznam (§ 7), poznámka (§ 9) nebo jejich výmaz.

        (4) Zápisy mají právní a evidenční účinky podle tohoto zákona.

Vklad

 

§ 2


        (1) Práva uvedená v § 1 odst. 1 se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva (dále jen "vklad"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

        (2) Práva uvedená v § 1 odst. 1 vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak.

        (3) Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému orgánu republiky. Každý má právo nahlédnout do evidence doručených návrhů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vklad
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Záznam
§ 8  
§ 9 - Poznámka
§ 10  
§ 11 - Společná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU