264/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 6/2002 Sb. s účinností od 1. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

264

 

ZÁKON

 

ze dne 28. dubna 1992,

 

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


        Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

        1. § 47 odst. 2 se vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a vypouští se odkaz na odstavec 2.

        2. § 133 odst. 2 zní:

        "(2) Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.2a".

Poznámka č. 2a) pod čarou zní:


"2a)

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon SNR č. 266/1992 Sb., o katastru nemovitostí Slovenské republiky.

        3. Za § 149 se vkládá § 149a, který zní:

"§ 149a


        Pokud se dohody mezi manžely podle ustanovení § 143 a 149 týkají nemovitostí, musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem do katastru.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Čl. XIII  
Zavřít
MENU