248/1992 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 189/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o investičních společnostech a investičních fondech


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1) Investiční společnosti a investiční fondy jsou obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise").

        (2) Investiční společnost má formu akciové společnosti.

        (3) Investiční fond má formu akciové společnosti.

        (4) Na investiční společnost a investiční fond se použijí ustanovení obchodního zákoníku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 2

Kolektivní investování

        (1) Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlučným předmětem je tímto zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty.

        (2) Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společností (dále jen "obhospodařovatelská smlouva"). Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Tato činnost může být jediným předmětem podnikání investiční společnosti.


§ 3

        (1) Jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování nesmí investiční společnost ani investiční fond vykonávat, pokud tento zákon nestanoví jinak.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Investiční fond
§ 8 - Vznik investiční společnosti a investičního fondu
ČÁST TŘETÍ - PODÍLOVÝ FOND
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Podílový list
§ 12  
§ 13 - Zpětný prodej podílového listu
§ 14 - Správa majetku v podílovém fondu
ČÁST ČTVRTÁ - STATUT PODÍLOVÉHO FONDU A STATUT INVESTIČNÍHO FONDU
§ 15  
§ 16 - Obsah statutu fondu
ČÁST PÁTÁ - MAJETEK V PODÍLOVÉM FONDU A MAJETEK INVESTIČNÍHO FONDU
§ 17 - Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech
§ 18 - Majetek investičního fondu uložený v nemovitostech a movitých věcech
§ 19 - Majetek investičního fondu vložený podle smlouvy o tichém společenství
§ 20 - Evidence majetku v podílovém fondu a obchodního jmění investičního fondu
§ 21  
§ 22 - Rozdělení výsledku hospodaření investiční společnosti a investičního fondu
ČÁST ŠESTÁ - OCHRANA PODÍLNÍKŮ A AKCIONÁŘŮ
§ 23  
§ 24 - Omezení a rozložení rizika
§ 25 - Informační povinnost o hospodaření investiční společnosti a investičního fondu
§ 26  
§ 27 - Úplata investiční společnosti
§ 28 - Povinnost mlčenlivosti
§ 29 - Omezení účasti některých osob ve statutárních orgánech a dozorčích radách investičních společností a investičních fondů
ČÁST SEDMÁ - DEPOZITÁŘ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST OSMÁ - UKONČENÍ ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU
§ 34  
§ 35  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 36  
ČÁST DESÁTÁ - SANKCE
§ 37  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38  
§ 39 - Účinnost
Zavřít
MENU