244/1992 Sb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 100/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

    Zákon upravuje posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů (dále jen "koncepce") na životní prostředí a určuje příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále jen "příslušný orgán").

ČÁST DRUHÁ

 

POSUZOVÁNÍ STAVEB, ČINNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

 

se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

 

POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ

 

§ 14


        (1) Koncepcí se rozumí pro účely tohoto zákona koncepce předkládaná a schvalovaná na úrovni ústředních orgánů státní správy (dále jen "schvalující orgán"), a to v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky. Za koncepci se dále považují územně plánovací dokumentace15) a směrný vodohospodářský plán.16)

        (2) Předkladatel koncepce (dále jen "předkladatel") je povinen zajistit, aby její součástí bylo posouzení vlivů koncepce na životní prostředí zpracované přiměřeně rozsahu podle přílohy č. 3 části C bodu III a IV tohoto zákona.

        (3) Předkladatel je povinen vhodným způsobem a po dohodě s ministerstvem zajistit zveřejnění návrhu koncepce, popřípadě jejích zásad, nejméně 60 dnů před jejím projednáváním.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVÁ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - POSUZOVÁNÍ STAVEB, ČINNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ
§ 2 - Předmět posuzování
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Oznámení
§ 6 - Dokumentace
§ 7 - Zveřejnění a projednání dokumentace
§ 8 - Účast občanské iniciativy a občanského sdružení
§ 9 - Posudek
§ 10 - Veřejné projednání
§ 11 - Stanovisko
§ 12 - Úhrada nákladů a evidence
§ 13 - Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice
ČÁST TŘETÍ - POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ VÝROBKŮ
§ 15 - Zásady posuzování
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Pokuty
ČÁST PÁTÁ - PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
§ 19  
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Zavřít
MENU