244/1992 Sb.Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

České národní rady

o posuzování vlivů na životní prostředí


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání1) (dále jen "stavby"), činností,2) technologií,3) rozvojových koncepcí a programů,4) (dále jen "koncepce") a výrobků 3) na životní prostředí a určuje orgány státní správy příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí.5)


ČÁST DRUHÁ

POSUZOVÁNÍ STAVEB, ČINNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

§ 2

Předmět posuzování

        (1) Předmětem posuzování jsou stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.

        (2) Předmětem posuzování jsou i stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona, nedosahující v přílohách uvedených limitních hodnot, pokud mají být prováděny v územích chráněných podle zvláštních předpisů,6) stanoví-li tak orgán příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "příslušný orgán") z vlastního podnětu nebo z podnětu

a)
stavebního úřadu, u něhož byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o využití území, popřípadě byla podána žádost o vydání povolení,

b)
u jiného orgánu státní správy nebo obce, v jejímž územním obvodu nebo sousedství má být stavba, činnost nebo technologie prováděna.


Rozsah posuzování

§ 3

        Posuzování zahrnuje zejména

a)
zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVÁ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - POSUZOVÁNÍ STAVEB, ČINNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ
§ 2 - Předmět posuzování
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Oznámení
§ 6 - Dokumentace
§ 7 - Zveřejnění a projednání dokumentace
§ 8 - Účast občanské iniciativy a občanského sdružení
§ 9 - Posudek
§ 10 - Veřejné projednání
§ 11 - Stanovisko
§ 12 - Úhrada nákladů a evidence
§ 13 - Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice
ČÁST TŘETÍ - POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ VÝROBKŮ
§ 15 - Zásady posuzování
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Pokuty
ČÁST PÁTÁ - PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
§ 19  
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Zavřít
MENU