238/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 14. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 7. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 159/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 14. dubna 1992

 

o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů)

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

STŘET ZÁJMŮ

 

§ 1

 

Společná ustanovení


      
(1)  Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády1), a členové zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstev obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností (dále jen "zastupitelstvo kraje či města").

      (2) Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

§ 2


      (1) Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu, zejména za tím účelem nesmí:

a)

osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě, jde-li o poslance či senátora nebo člena vlády a vedoucího ústředního správního úřadu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - STŘET ZÁJMŮ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - PŘIZNÁNÍ O PŘÍJMECH A DARECH
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - PORUŠENÍ ZÁKONA
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 16  
§ 17  
Zavřít
MENU