231/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

231

 

ZÁKON

 

ze dne 23. dubna 1992,

 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


        Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. § 37 odst. 4 písm. c) se vypouští.

        2. § 38 odst. 3 zní:

        "(3) Přeložit pracovníka k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze pouze s jeho souhlasem a v rámci organizace, pokud to nezbytně vyžaduje její provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému pracovníku ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí pracovník organizační jednotky (útvaru), na jejíž pracoviště byl pracovník přeložen.".

        3. § 38 odst. 4 se vypouští; dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU