229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

229

 

ZÁKON

ze dne 23. dubna 1992

o komoditních burzách

 

       Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Komoditní burza


      (1)  Komoditní burzou je právnická osoba zřízená podle tohoto zákona (dále jen "burza") k organizování burzovních obchodů se zbožím (dále jen "komodity"), deriváty vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na burze (dále jen "komoditní deriváty"), pokud nejsou investičním nástrojem podle zvláštního právního předpisu1), nebo se zemědělským skladním listem podle zvláštního právního předpisu1a).

       (2) Burza odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové burzy, kteří jsou povinni vložit vklad nebo platit členský příspěvek, ručí za závazky burzy do výše svého nesplaceného vkladu, popřípadě do výše nesplaceného členského příspěvku. Rozsah dalšího ručení členů burzy, kteří jsou povinni platit členský příspěvek, může určit statut burzy (dále jen "statut").

      (3) Případný zisk z činnosti burzy nemůže být za jejího trvání rozdělen mezi zakladatele ani jiné členy burzy a může být použit jen k zajištění dalšího rozvoje burzy.

      (4)  Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona nesmí ve své obchodní firmě, názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít nebo používat označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Komoditní burza
§ 2 - Burzovní obchody
ČÁST DRUHÁ - ZALOŽENÍ A VZNIK BURZY
§ 3 - Založení burzy
§ 4 - Statut
§ 5 - Státní povolení
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Zápis do obchodního rejstříku
ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY A VNITŘNÍ POMĚRY BURZY
§ 9 - Orgány burzy
§ 10 - Valná hromada
§ 11 - Burzovní komora
§ 12  
§ 13 - Zasedání burzovní komory
§ 14 - Burzovní výbory
§ 15 - Předseda burzovní komory
§ 16 - Generální sekretář burzy
ČÁST ČTVRTÁ - ČLENOVÉ BURZY
§ 17 - Vznik členství
§ 18 - Základní práva a povinnosti členů
§ 19 - Zánik členství
ČÁST PÁTÁ - BURZOVNÍ OBCHODY
§ 20 - Burzovní shromáždění
§ 21 - Osoby oprávněné k burzovním obchodům
§ 22 - Vyloučení z burzovních obchodů
§ 23 - Uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů
§ 24 - Povinnosti osob oprávněných k burzovním obchodům
§ 25 - Čestnost burzovních obchodů
§ 26 - Předmět a druhy burzovních obchodů
§ 27 - Cenové evidence a kótace
§ 28 - Burzovní rozhodčí soud a rozhodování sporů z burzovních obchodů
ČÁST ŠESTÁ - BURZOVNÍ DOHODCI
§ 29  
§ 30 - Činnost burzovních dohodců
§ 31 - Odměna burzovních dohodců
§ 32 - Dozor nad činností burzovních dohodců
ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ DOZOR A SANKCE
§ 33 - Státní dozor
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Sankce
ČÁST OSMÁ - ZRUŠENÍ A ZÁNIK BURZY
§ 37 - Zrušení burzy
§ 38 - Likvidace
§ 39 - Zánik burzy
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
Zavřít
MENU