214/1992 Sb.Zákon o burze cenných papírů

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 22. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 308/2002 Sb. s účinností od 12. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o burze cenných papírů      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Burza cenných papírů


      (1) Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu,1) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2.

      (2) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na ty zastupitelné investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (3) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají kursů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (4) Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku1a) s odchylkami uvedenými v tomto zákoně.
Burza při rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o jeho vyloučení z obchodování podle zvláštního právního předpisu a při rozhodování o pozastavení obchodování s cenným papírem, pokud se nejedná o pozastavení z technických důvodů stanovených v burzovních pravidlech, postupuje podle správního řádu.3)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Burza cenných papírů
§ 2 - Povolení ke vzniku a zrušení burzy
§ 3  
§ 4 - Akcie burzy
ČÁST DRUHÁ  
§ 5 - Orgány burzy
§ 6 - Valná hromada akcionářů burzy
§ 7 - Burzovní komora
§ 8 - Práva a povinnosti burzovní komory
§ 9 - Předseda burzovní komory
§ 10 - Dozorčí rada
§ 11 - Burzovní výbory
§ 12 - Generální tajemník burzy
ČÁST TŘETÍ - BURZOVNÍ OBCHOD
§ 13  
§ 14 - Oprávnění k nákupu a prodeji cenných papírů na burze
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů na burze
§ 18 - Práva a povinnosti účastníků burzovního obchodu
§ 19  
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘIJETÍ CENNÉHO PAPÍRU K BURZOVNÍMU OBCHODU
§ 21  
§ 22 - Žádost o přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu
§ 23  
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - URČOVÁNÍ KURSU CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Vypořádání jednotlivých burzovních obchodů
ČÁST ŠESTÁ - BURZOVNÍ DOHODCI
§ 28  
ČÁST SEDMÁ - SPORY Z BURZOVNÍHO OBCHODU
§ 29  
§ 30 - Burzovní rozhodčí soud
ČÁST OSMÁ - SANKCE
§ 31  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 32  
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
Zavřít
MENU