186/1992 Sb.Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 361/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 21/2006 Sb. s účinností od 1. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o služebním poměru příslušníků Policie České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

SLUŽEBNÍ POMĚR

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      Tento zákon upravuje služební poměr příslušníků Policie České republiky (dále jen "služební poměr").

§ 2


      (1) Příslušníci Policie České republiky (dále jen "policista") jsou ve služebním poměru k Policii České republiky (dále jen "policie").

      (2) Jménem policie jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru podle tohoto zákona ministr vnitra České republiky (dále jen "ministr") a v rozsahu jím stanoveném další funkcionáři (dále jen "služební funkcionář"); rozsah, v němž jedná jménem policie ředitel útvaru ochranné služby, který zajišťuje ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá Prezident České republiky, stanoví ministr se souhlasem prezidenta České republiky.

      (3) Služební funkcionáři jsou oprávněni v rozsahu své pravomoci ukládat podřízeným policistům služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomuto účelu rozkazy a pokyny.

HLAVA PRVNÍ

 

VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

 

§ 3

 

Podmínky přijetí do služebního poměru

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
HLAVA PRVNÍ - VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 3 - Podmínky přijetí do služebního poměru
§ 4 - Přijímací řízení
§ 5 - Vznik služebního poměru
§ 6 - Služební přísaha
§ 7 - Zkušební doba
§ 8 - Hodnosti
§ 9 - Jmenování a povyšování do hodností
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Propůjčování hodností
§ 15 - Služební hodnocení
§ 16 - Ustanovování do funkcí
§ 17 - Převedení na jinou funkci
§ 18 - Přeložení
§ 19 - Zastupování ve funkci a pověření výkonem funkce
§ 20 - Služební cesta a studijní pobyt
§ 21 - Zařazování do záloh
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zproštění výkonu služby
HLAVA DRUHÁ - SLUŽEBNÍ KÁZEŇ
§ 28 - Základní povinnosti policisty
§ 29 - Základní povinnosti nadřízeného
§ 30 - Kázeňská pravomoc
§ 31 - Kázeňské odměny
§ 32 - Kázeňský přestupek
§ 33 - Kázeňské tresty
§ 34 - Ukládání kázeňských trestů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Zahlazení kázeňského trestu
§ 39 - Použití zvláštních předpisů
HLAVA TŘETÍ - DOBA SLUŽBY, DOBA ODPOČINKU A SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 40 - Základní doba služby v týdnu
§ 41 - Rozvržení základní doby služby v týdnu
§ 42 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma službami a v týdnu
§ 43 - Přestávky ve službě
§ 44 - Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu
§ 45 - Služební pohotovost
§ 46 - Vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok
§ 47 - Délka dovolené
§ 48 - Nástup, čerpání a přerušení dovolené
§ 49  
§ 50 - Služební příjem za dobu dovolené
§ 51  
§ 52 - Dodatková dovolená
§ 53 - Služební volno
§ 54  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI POLICISTŮ, NÁHRADY SLUŽEBNÍCH VÝDAJŮ A VÝPOMOC
§ 55 - Náležitosti
§ 56 - Splatnost služebního příjmu
§ 57 - Srážky ze služebního příjmu
§ 58 - Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
§ 59 - Jednorázová peněžní výpomoc
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 60 - Povinnosti služebního funkcionáře
§ 61 - Povinnosti policisty
§ 62 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O POLICISTY
§ 63 - Podmínky pro výkon služby
§ 64 - Dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání
§ 65 - Uložení svršků a jiných osobních předmětů
§ 66 - Preventivní rehabilitace
§ 67 - Péče o policisty se změněnou schopností k výkonu služby
§ 68 - Zvláštní podmínky pro výkon služby policistek
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
HLAVA SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Odpovědnost policisty za škodu
§ 75 - Obecná odpovědnost
§ 76 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 77 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je policista povinen vyúčtovat
§ 78  
§ 79 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 80 - Společná ustanovení o odpovědnosti policisty za škodu
§ 81  
§ 82 - Rozsah náhrady škody
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
Oddíl druhý - Odpovědnost policie za škodu
§ 87 - Obecná odpovědnost
§ 88 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 98 - Odpovědnost za škodu na věci
§ 99 - Společná ustanovení o odpovědnosti policie za škodu
§ 100  
§ 101  
§ 102  
HLAVA OSMÁ - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU A NÁROKY S NÍM SOUVISÍCÍ
§ 103 - Skončení služebního poměru
§ 104 - Zrušení služebního poměru ve zkušební době
§ 105 - Uvolnění
§ 106 - Propuštění
§ 107  
§ 108  
§ 109 - Zákaz propuštění v ochranné době
§ 110 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
§ 111 - Ztráta hodnosti
§ 112 - Skončení služebního poměru policisty přijatého na dobu určitou
§ 113 - Potvrzení o zaměstnání a služební posudky
§ 114 - Odchodné
§ 115 - Platové vyrovnání
§ 116 - Příspěvek za službu
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120 - Úmrtné
§ 121  
HLAVA DEVÁTÁ - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 122 - Účastníci řízení
§ 123 - Podání
§ 124 - Rozhodnutí
§ 125 - Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí
§ 126 - Zahájení řízení
§ 127 - Postoupení
§ 128 - Práva a povinnosti účastníků řízení
§ 129 - Dožádání
§ 130 - Dokazování
§ 131 - Náklady řízení
Oddíl druhý - Přezkoumávání rozhodnutí
§ 132 - Odvolací řízení
§ 133 - Odvolací orgán
§ 134 - Poradní komise
§ 135 - Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí
§ 136  
§ 137 - Přezkoumávání rozhodnutí soudy
§ 138  
HLAVA DESÁTÁ - VZTAHY POLICIE A ODBOROVÝCH ORGÁNŮ
§ 139 - Povinnosti služebních funkcionářů
§ 140 - Kolektivní dohody
§ 141 - Zabezpečení činnosti odborových orgánů
§ 142 - Ochrana odborového
§ 143  
§ 144  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - Společná ustanovení
§ 145 - Neplatnost právního úkonu
§ 146 - Promlčení a zánik práva
§ 147 - Lhůta
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151 - Bezdůvodné obohacení
§ 152 - Zvláštní omezení
§ 153 - Zápočet doby zaměstnání
§ 154  
§ 155 - Použití ustanovení zákoníku práce
§ 156 - Odstraňování tvrdostí
HLAVA DRUHÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 157  
§ 158 - Zvláštní důvod propuštění
§ 159  
§ 160  
§ 161  
Zavřít
MENU