186/1992 Sb.Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 361/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 111/1998 Sb. s účinností od 1. ledna 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o služebním poměru příslušníků Policie České republiky


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

SLUŽEBNÍ POMĚR

Úvodní ustanovení


§ 1

        Tento zákon upravuje služební poměr příslušníků Policie České republiky (dále jen "služební poměr").


§ 2

        (1) Příslušníci Policie České republiky (dále jen "policista") jsou ve služebním poměru k Policii České republiky (dále jen "policie").

        (2) Jménem policie jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru podle tohoto zákona ministr vnitra České republiky (dále jen "ministr") a v rozsahu jím stanoveném další funkcionáři (dále jen "služební funkcionář"); rozsah, v němž jedná jménem policie ředitel útvaru ochranné služby, který zajišťuje ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá Prezident České republiky, stanoví ministr se souhlasem prezidenta České republiky.

        (3) Služební funkcionáři jsou oprávněni v rozsahu své pravomoci ukládat podřízeným policistům služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomuto účelu rozkazy a pokyny.


HLAVA PRVNÍ

VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU


§ 3

Podmínky přijetí do služebního poměru

        Do služebního poměru může být přijat občan České republiky starší 18 let, který

a)
je bezúhonný,

b)
splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon funkce, do které má být ustanoven; výjimku lze učinit pouze na základě rozhodnutí ministra,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
HLAVA PRVNÍ - VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 3 - Podmínky přijetí do služebního poměru
§ 4 - Přijímací řízení
§ 5 - Vznik služebního poměru
§ 6 - Služební přísaha
§ 7 - Zkušební doba
§ 8 - Hodnosti
§ 9 - Jmenování a povyšování do hodností
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Propůjčování hodností
§ 15 - Služební hodnocení
§ 16 - Ustanovování do funkcí
§ 17 - Převedení na jinou funkci
§ 18 - Přeložení
§ 19 - Zastupování ve funkci a pověření výkonem funkce
§ 20 - Služební cesta a studijní pobyt
§ 21 - Zařazování do záloh
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zproštění výkonu služby
HLAVA DRUHÁ - SLUŽEBNÍ KÁZEŇ
§ 28 - Základní povinnosti policisty
§ 29 - Základní povinnosti nadřízeného
§ 30 - Kázeňská pravomoc
§ 31 - Kázeňské odměny
§ 32 - Kázeňský přestupek
§ 33 - Kázeňské tresty
§ 34 - Ukládání kázeňských trestů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Zahlazení kázeňského trestu
§ 39 - Použití zvláštních předpisů
HLAVA TŘETÍ - DOBA SLUŽBY, DOBA ODPOČINKU A SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 40 - Základní doba služby v týdnu
§ 41 - Rozvržení základní doby služby v týdnu
§ 42 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma službami a v týdnu
§ 43 - Přestávky ve službě
§ 44 - Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu
§ 45 - Služební pohotovost
§ 46 - Vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok
§ 47 - Délka dovolené
§ 48 - Nástup, čerpání a přerušení dovolené
§ 49  
§ 50 - Služební příjem za dobu dovolené
§ 51  
§ 52 - Dodatková dovolená
§ 53 - Služební volno
§ 54  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI POLICISTŮ, NÁHRADY SLUŽEBNÍCH VÝDAJŮ A VÝPOMOC
§ 55 - Náležitosti
§ 56 - Splatnost služebního příjmu
§ 57 - Srážky ze služebního příjmu
§ 58 - Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
§ 59 - Jednorázová peněžní výpomoc
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 60 - Povinnosti služebního funkcionáře
§ 61 - Povinnosti policisty
§ 62 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O POLICISTY
§ 63 - Podmínky pro výkon služby
§ 64 - Dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání
§ 65 - Uložení svršků a jiných osobních předmětů
§ 66 - Preventivní rehabilitace
§ 67 - Péče o policisty se změněnou schopností k výkonu služby
§ 68 - Zvláštní podmínky pro výkon služby policistek
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
HLAVA SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Odpovědnost policisty za škodu
§ 75 - Obecná odpovědnost
§ 76 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 77 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je policista povinen vyúčtovat
§ 78  
§ 79 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 80 - Společná ustanovení o odpovědnosti policisty za škodu
§ 81  
§ 82 - Rozsah náhrady škody
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
Oddíl druhý - Odpovědnost policie za škodu
§ 87 - Obecná odpovědnost
§ 88 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 98 - Odpovědnost za škodu na věci
§ 99 - Společná ustanovení o odpovědnosti policie za škodu
§ 100  
§ 101  
§ 102  
HLAVA OSMÁ - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU A NÁROKY S NÍM SOUVISÍCÍ
§ 103 - Skončení služebního poměru
§ 104 - Zrušení služebního poměru ve zkušební době
§ 105 - Uvolnění
§ 106 - Propuštění
§ 107  
§ 108  
§ 109 - Zákaz propuštění v ochranné době
§ 110 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
§ 111 - Ztráta hodnosti
§ 112 - Skončení služebního poměru policisty přijatého na dobu určitou
§ 113 - Potvrzení o zaměstnání a služební posudky
§ 114 - Odchodné
§ 115 - Platové vyrovnání
§ 116 - Příspěvek za službu
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120 - Úmrtné
§ 121  
HLAVA DEVÁTÁ - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 122 - Účastníci řízení
§ 123 - Podání
§ 124 - Rozhodnutí
§ 125 - Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí
§ 126 - Zahájení řízení
§ 127 - Postoupení
§ 128 - Práva a povinnosti účastníků řízení
§ 129 - Dožádání
§ 130 - Dokazování
§ 131 - Náklady řízení
Oddíl druhý - Přezkoumávání rozhodnutí
§ 132 - Odvolací řízení
§ 133 - Odvolací orgán
§ 134 - Poradní komise
§ 135 - Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí
§ 136  
§ 137 - Přezkoumávání rozhodnutí soudy
§ 138  
HLAVA DESÁTÁ - VZTAHY POLICIE A ODBOROVÝCH ORGÁNŮ
§ 139 - Povinnosti služebních funkcionářů
§ 140 - Kolektivní dohody
§ 141 - Zabezpečení činnosti odborových orgánů
§ 142 - Ochrana odborového
§ 143  
§ 144  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - Společná ustanovení
§ 145 - Neplatnost právního úkonu
§ 146 - Promlčení a zánik práva
§ 147 - Lhůta
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151 - Bezdůvodné obohacení
§ 152 - Zvláštní omezení
§ 153 - Zápočet doby zaměstnání
§ 154  
§ 155 - Použití ustanovení zákoníku práce
§ 156 - Odstraňování tvrdostí
HLAVA DRUHÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 157  
§ 158 - Zvláštní důvod propuštění
§ 159  
§ 160  
§ 161  
Zavřít
MENU