160/1992 Sb.Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. března 1992 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 372/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 258/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen "nestátní zařízení") a podmínky provozování nestátních zařízení.


§ 2

Nestátní zařízení

        (1) Nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu.1)

        (2) Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel").


ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE


§ 3

Rozsah poskytované zdravotní péče

        (1) V nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných.

        (2) V nestátních zařízeních nelze poskytovat zdravotní péči vyhrazenou podle zvláštních předpisů státu.2)


Podmínky poskytování zdravotní péče


§ 4

        (1) Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz.

        (2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví vyhláškami
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Nestátní zařízení
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 3 - Rozsah poskytované zdravotní péče
§ 4  
§ 5 - Povinnosti nestátních zařízení
§ 6 - Odborná způsobilost
§ 7 - Způsob úhrady zdravotní péče
ČÁST TŘETÍ - PROVOZOVÁNÍ NESTÁTNÍHO ZAŘÍZENÍ
§ 8 - Oprávnění k provozování
§ 9 - Obecné podmínky registrace
§ 10 - Žádost o registraci
§ 11 - Rozhodnutí o registraci
§ 12 - Změny a zrušení registrace
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Pokuty
§ 15 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 16  
§ 17 - Odbornost poskytované péče
§ 18 - Rozhodování
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Účinnost
Zavřít
MENU