143/1992 Sb.Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 399/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

PŮSOBNOST ZÁKONA

 

§ 1


      Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost vojákům z povolání1) (dále jen "zaměstnanec").

 

§ 2


zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(účinnost: 1.1.2007)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

PLAT A ODMĚNA
ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

 

§ 3

 

Obecná ustanovení


      (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat.

      (2) Platem se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

      (3)
Zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejný plat. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to ve služebním poměru ke stejnému zaměstnavateli.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Minimální platové tarify
§ 5 - Příplatek za vedení
§ 6 - Příplatek za zastupování
§ 7 - Příplatek za noční práci
§ 8 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli
§ 9 - Hodnostní příplatek
§ 10 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 11 - Zvláštní příplatek
§ 12 - Osobní příplatek
§ 13 - Odměny
§ 14 - Plat a náhrada platu za svátek
§ 15 - Plat při výkonu jiné práce
§ 16 - Splatnost platu
§ 17 - Výplata platu
§ 18 - Srážky z platu
§ 19 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU