143/1992 Sb.Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

PŮSOBNOST ZÁKONA

 

§ 1


      Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost vojákům z povolání1) (dále jen "zaměstnanec").

 

§ 2


zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(účinnost: 1.1.2007)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

PLAT A ODMĚNA
ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

 

§ 3

 

Obecná ustanovení


      (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat.

      (2) Platem se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

      (3) Mužům a ženám přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejný plat. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to
ve služebním poměru ke stejnému zaměstnavateli.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Minimální platové tarify
§ 5 - Příplatek za vedení
§ 6 - Příplatek za zastupování
§ 7 - Příplatek za noční práci
§ 8 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli
§ 9 - Hodnostní příplatek
§ 10 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 11 - Zvláštní příplatek
§ 12 - Osobní příplatek
§ 13 - Odměny
§ 14 - Plat a náhrada platu za svátek
§ 15 - Plat při výkonu jiné práce
§ 16 - Splatnost platu
§ 17 - Výplata platu
§ 18 - Srážky z platu
§ 19 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU