143/1992 Sb.Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 626/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

PŮSOBNOST ZÁKONA

 

§ 1


      (1) Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je

a)

Česká republika (dále jen "stát"),

b)

příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,

c)

státní fond,1)

d)

územní samosprávný celek,2)

e) 

školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu.2a)

      (2) Tento zákon neupravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní zákon,3) a občanům cizích států, kteří jsou zaměstnanci státu s místem výkonu práce mimo území České republiky.

§ 2


      Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec (příslušník) v pracovním poměru a příslušník ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru.4)

ČÁST DRUHÁ

 

PLAT A ODMĚNA

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Minimální platové tarify
§ 5 - Příplatek za vedení
§ 6 - Příplatek za zastupování
§ 7 - Příplatek za noční práci
§ 8 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli
§ 9 - Hodnostní příplatek
§ 10 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 11 - Zvláštní příplatek
§ 12 - Osobní příplatek
§ 13 - Odměny
§ 14 - Plat a náhrada platu za svátek
§ 15 - Plat při výkonu jiné práce
§ 16 - Splatnost platu
§ 17 - Výplata platu
§ 18 - Srážky z platu
§ 19 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU