126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

126

 

ZÁKON

 

ze dne 5. března 1992

 

o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KŘÍŽE

 

§ 1


      (1) Znaku červený kříž na bílém poli a slov "červený kříž" nebo "ženevský kříž" chráněných Ženevskými úmluvami z 12. srpna 1949, o ochraně obětí války, ve znění dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. června 19771) (dále jen "Ženevské úmluvy") smí na území České a Slovenské Federativní Republiky v době míru užívat pouze:

a)   vojenská zdravotnická služba k označení a na ochranu zdravotnických útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami a ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími obdobné věci, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána;

b)   Československý červený kříž (§ 3), jeho ústavy a zařízení, při své činnosti v případech uvedených pod písmenem a) a při své činnosti v době míru za podmínek stanovených Ženevskými úmluvami;

c)    mezinárodní organizace Červeného kříže a jejich personál;

d)   provozovatelé vozidel určených jako ambulance a provozovatelé záchranných stanic výlučně určených k bezplatnému ošetřování raněných nebo nemocných k označení těchto ambulancí a záchranných stanic v době míru, avšak jen s výslovným souhlasem Československého červeného kříže (§ 3).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KŘÍŽE
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU