124/1992 Sb.Zákon o Vojenské policii

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 300/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 213/2000 Sb. s účinností od 21. července 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o Vojenské policii


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany. Vojenským policistou může být pouze voják z povolání.

HLAVA PRVNÍ

PŮSOBNOST, ÚKOLY A ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE


§ 2

Působnost Vojenské policie

        Vojenská policie působí vůči

a)
vojákům v činné službě (dále jen "vojáci"),

b)
osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru,kde probíhají vojenské akce, a dále vůči osobám, které páchají trestnou činnost či přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.


§ 3

Úkoly Vojenské policie

        (1) Vojenská policie plní tyto úkoly

a)
podílí se na zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech,

b)
podílí se na zabezpečování kázně a pořádku vojáky na veřejnosti,

c)
odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti,,

d)
působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán1) šetří přestupky vojáků,1a)

e)
pátrá po vojácích a po věcech, vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany,

f)
podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST, ÚKOLY A ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE
§ 2 - Působnost Vojenské policie
§ 3 - Úkoly Vojenské policie
§ 4 - Organizace Vojenské policie
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY VOJENSKÉHO POLICISTY
Oddíl první - Povinnosti vojenského policisty
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Oddíl druhý - Oprávnění vojenského policisty
§ 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 12 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 13  
§ 14 - Umísťování zajištěných vojáků do cel předběžného zajištění
§ 15 - Oprávnění k použití jiných prostředků proti vojákům chovajícím se násilně
§ 16 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 17 - Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků
§ 18 - Oprávnění při provozu vojenských vozidel
§ 19 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 20 - Oprávnění při objasňování přestupků spáchaných vojáky
§ 21  
Oddíl třetí - Použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 22 - Donucovací prostředky
§ 23 - Použití hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany, slzotvorných prostředků a obušku
§ 24 - Použití pout
§ 25 - Použití služebního psa
§ 26 - Použití technických prostředků k zabránění odjetí vozidla
§ 27 - Použití zastavovacího pásu a jiných prostředků k násilnému zastavení vozidla
§ 28 - Použití zásahové výbušky
§ 29 - Použití úderu střelnou zbraní
§ 30 - Použití hrozby namířenou střelnou zbraní
§ 31 - Použití varovného výstřelu do vzduchu
§ 32 - Použití zbraně
§ 33 - Povinnosti vojenského policisty po použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 34  
§ 35 - Zvláštní omezení
HLAVA TŘETÍ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 36 - Náhrada škody
§ 37 - Vztahy Vojenské policie k právnickým a fyzickým osobám, policejním sborům a obecním policiím
§ 38  
§ 39 - Účinnost
Zavřít
MENU