119/1992 Sb.Zákon o cestovních náhradách

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 125/1998 Sb. s účinností od 1. července 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o cestovních náhradách


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel zákona


        (1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí (dále jen "náhrady")

a)
zaměstnancům v pracovním poměru,

b)
členům družstev, u nichž je pracovní vztah podmínkou členství,

c)
zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li to dohodnuto,

d)
fyzickým osobám, o nichž to stanoví tento zákon (§ 16),

(dále jen "zaměstnanec").

        (2) Náhrady podle tohoto zákona se neposkytují zaměstnancům při výkonu práce na předsunutém pohraničním odbavovacím stanovišti na území sousedního státu určeném podle mezinárodní smlouvy, které je jejich pravidelným pracovištěm (§ 2 odst. 3).§ 2

Vymezení pojmů

        (1) Pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Doba od nalodění členů posádky námořních lodí do jejich vylodění1) se nepovažuje za pracovní cestu.

        (2) Zahraniční pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba pracovní cesty (odstavec 1) z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD
§ 3 - Náhrady při pracovní cestě
§ 4  
§ 5 - Stravné
§ 6 - Náhrady při přeložení a při přijetí
§ 7 - Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
§ 8 - Přizpůsobování sazeb náhrad
§ 9 - Jiné a vyšší náhrady
ČÁST TŘETÍ - NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH
§ 10  
§ 11 - Náhrada za cesty k návštěvě rodiny
§ 12 - Stravné
§ 13 - Kapesné
§ 14 - Náhrada výdajů za pohonné hmoty
§ 15 - Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v československé a cizí měně
§ 16 - Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců
§ 17 - Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Zavřít
MENU