67/1992 Sb.Zákon o Vojenském obranném zpravodajství

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 1992 Nabývá účinnosti: 28. února 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 289/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 290/2005 Sb. s účinností od 1. srpna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o Vojenském obranném zpravodajství        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1 až 7

 

zrušeny

 

HLAVA DRUHÁ

 

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO

ZPRAVODAJSTVÍ,

JEJICH POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ

 

§ 8


        Úkoly Vojenského obranného zpravodajství plní příslušníci Vojenského obranného zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru vojáka z povolání.3)

§ 9


        Příslušníci Vojenského obranného zpravodajství mají při plnění svých úkolů tyto povinnosti a oprávnění:


a)

dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob, jakož i toho, aby nikomu v souvislosti s jejich činností nevznikla bez právního důvodu škoda nebo jiná újma,

b)

prokázat svou příslušnost k Vojenskému obrannému zpravodajství služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Vojenské obranné zpravodajství",

c)

zjišťovat potřebné informace, přičemž nikdo nesmí být k podání informace nucen,

d)

nosit střelnou zbraň a používat ji ve smyslu zvláštních předpisů.4)

HLAVA TŘETÍ

 

OSOBY JEDNAJÍCÍ VE PROSPĚCH

VOJENSKÉHO OBRANNÉHO

ZPRAVODAJSTVÍ, ZPRAVODAJSKÉ

PROSTŘEDKY A JEJICH POUŽITÍ

 

§ 10

 

Osoby jednající ve prospěch Vojenského obranného zpravodajství

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
§ 2 - Působnost Vojenského obranného zpravodajství
§ 3  
§ 4 - Organizace, řízení a kontrola činnosti Vojenského obranného zpravodajství
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA DRUHÁ - PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ, JEJICH POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ
§ 8  
§ 9  
HLAVA TŘETÍ - OSOBY JEDNAJÍCÍ VE PROSPĚCH VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ, ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY A JEJICH POUŽITÍ
§ 10 - Osoby jednající ve prospěch Vojenského obranného zpravodajství
§ 11 - Zpravodajské prostředky
§ 12 - Zpravodajská technika a povolení k jejímu použití
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Krycí doklady
§ 18 - Sledování
HLAVA ČTVRTÁ - VEDENÍ EVIDENCÍ OSOB
§ 19  
§ 20  
§ 21  
HLAVA PÁTÁ - VZTAHY VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ KE STÁTNÍM ORGÁNŮM
§ 22  
§ 23  
HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24  
§ 25 - Účinnost
§ 1 - Úvodní ustanovení
Zavřít
MENU