42/1992 Sb.Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 28. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 310/2002 Sb. s účinností od 12. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

42

 

ZÁKON

 

ze dne 21. prosince 1991

 

o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Tento zákon stanoví:

a)

způsob úpravy majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,

b)

způsob přizpůsobení vnitřních právních poměrů družstva obchodnímu zákoníku,1)

c)

způsob přeměny družstev na jiné podnikatelské formy podle obchodního zákoníku,2)

d)

vydání majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže, získaného družstvy od 1. ledna 1990.3)

§ 2


      (1) Vypořádání majetkových účastí členů a jiných oprávněných osob na majetku družstev, přizpůsobení vnitřních právních poměrů obchodnímu zákoníku 1) popřípadě přeměnu na jinou podnikatelskouformu (dále jen "transformace") provedou všechna družstva vzniklá před účinností tohoto zákona podle transformačního projektu, vypracovaného a schváleného podle tohoto zákona.

      (2) Schválený transformační projekt je pro oprávněné osoby a orgány družstva závazný.

      (3) Transformaci neprovádějí družstva vzniklá po 1. lednu 1992 podle obchodního zákoníku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - POSTUP TRANSFORMACE DRUŽSTEV
§ 3 - Vypořádání se státem
§ 4 - Oprávněné osoby
§ 5 - Postup transformace
§ 6 - Působnost rady
§ 7 - Čisté jmění družstva
§ 8 - Prodej podílů v zemědělských družstvech
§ 9 - Transformační projekt
§ 10 - Schválení transformačního projektu
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Nakládání s majetkovým podílem
ČÁST TŘETÍ - ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA
§ 14 - Oprávněné osoby
§ 15 - Skupiny oprávněných osob
§ 16 - Majetkový vklad člena
§ 17 - Stanovení majetkových podílů
ČÁST ČTVRTÁ - VÝROBNÍ A SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVA
§ 18 - Transformace výrobních a spotřebních družstev
§ 19 - Oprávněné osoby
§ 20 - Majetkový vklad člena
§ 21 - Stanovení majetkových podílů
ČÁST PÁTÁ - BYTOVÁ DRUŽSTVA
§ 22 - Transformace bytových družstev
§ 23 - Oprávněné osoby
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST ŠESTÁ - JINÁ DRUŽSTVA
§ 29 - Transformace jiných družstev
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30 - Omezení nakládání s majetkem družstva
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Zrušovací ustanovení
§ 35 - Účinnost
Zavřít
MENU