21/1992 Sb.Zákon o bankách

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON
o bankách

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1a) které

 

a)

přijímají vklady od veřejnosti, a


b)

poskytují úvěry,


a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") (§ 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak.

 

        (2)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)

vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu;

b)

úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

 

        (3)  Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm.  a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO BANKA
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE BANKY
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - PROVOZNÍ POŽADAVKY
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ÚČETNICTVÍ A OBCHODNÍ DOKUMENTACE
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY
HLAVA PRVNÍ  
§ 25  
§ 26  
HLAVA DRUHÁ - Nucená správa
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA TŘETÍ - Odnětí povolení působit jako banka
§ 34  
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO BANKY ZALOŽENÉ JAKO STÁTNÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY
§ 36  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
Zavřít
MENU