18/1992 Sb.Zákon o civilní službě

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 16. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 587/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/1999 Sb. s účinností od 31. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1991

o civilní službě


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      (1) Civilní službou je služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti1) povinen podle tohoto zákona vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání2) odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.3)

      (2) Občan vykonává civilní službu formou pomocných činností v organizacích státu, obcí a u nevýdělečných nestátních právnických osob (dále jen "organizace"), zejména ve zdravotnictví, v sociálních službách, při ochraně životního prostředí, při likvidaci následků živelních pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech.


      (3) Civilní služba pro odvedence4) je o polovinu delší než vojenská základní (náhradní) služba5) a pro vojáky v záloze o polovinu delší než nevykonaná vojenská cvičení.6)

      (4) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může délku civilní služby zkrátit nařízením.

      (5) Výkonem civilní služby nesmějí občanu, který ji vykonává, vzniknout neodůvodněné výhody proti těm občanům, kteří vykonávají vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.

ČÁST PRVNÍ

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - Postup při odepření výkonu vojenské služby
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Povolání, nastoupení a výkon civilní služby
§ 3 - Povolání do civilní služby
§ 4 - Odklad, přerušení a prominutí výkonu civilní služby a převedení do jiné organizace
§ 5 - Práva a povinnosti občana při výkonu civilní služby
§ 6 - Následky porušení povinností občana při výkonu civilní služby
§ 7 - Povinnosti organizace
§ 8 - Doba výkonu činnosti a služební pohotovost
§ 9 - Řádná a zvláštní dovolená
ČÁST TŘETÍ - Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11  
§ 12 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU