1/1992 Sb.Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 16. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 217/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Působnost zákona

§ 1

        Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.


§ 2

        Tento zákon neupravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní právní předpis.1)


§ 3

        Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru nebo člen družstva, jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a jde-li o zjišťování a používání průměrného výdělku též zaměstnanec v obdobném pracovním vztahu.2)


ČÁST DRUHÁ

Mzda a odměna za pracovní pohotovost

§ 4

Obecná ustanovení

        (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.

        (2) Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Působnost zákona
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Mzda a odměna za pracovní pohotovost
§ 4 - Obecná ustanovení
§ 5 - Mzda za práci přesčas
§ 6 - Mzda a náhrada mzdy za svátek
§ 7 - Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
§ 8 - Mzda při výkonu jiné práce
§ 9 - Mzda při vadné práci
§ 10 - Splatnost mzdy
§ 11 - Výplata mzdy
§ 12 - Srážky ze mzdy
§ 13 - Naturální mzda
§ 14 - Minimální mzdové tarify
§ 15 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - Normování práce
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Průměrný výdělek
§ 17 - Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
ČÁST PÁTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU