582/1991 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 585/2006 Sb. s účinností od 31. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Předmět úpravy

 

§ 1


      Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a organizací při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech nemocenského pojištění, důchodového pojištění, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory a sociální péče.

 

§ 2


      Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

 

a)

nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění naroveň,1) a nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (dále jen "nemocenské pojištění"),

b)

důchodové pojištění2) a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení.4)

 

§ 3

 

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení


      (1)  Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Organizační uspořádání sociálního zabezpečení
ČÁST DRUHÁ - ÚKOLY ORGÁNŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OBCÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
§ 4  
§ 5 - Česká správa sociálního zabezpečení
§ 6  
§ 7 - Místní příslušnost
§ 8 - Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů
§ 9 - Ministerstvo vnitra České republiky
§ 10 - Obce
§ 11 - Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a zdravotnických zařízení
ČÁST TŘETÍ - ÚKOLY ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - ÚKOLY ORGANIZACÍ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
Díl první - Základní pojmy
§ 17  
Díl druhý - Příslušnost organizací k provádění nemocenského pojištění
§ 18  
Díl třetí - Úkoly organizací při provádění nemocenského pojištění
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Díl čtvrtý - Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení při provádění nemocenského pojištění a poskytování dávek nemocenského pojištění
§ 32  
Díl pátý - Úkoly malých organizací při provádění nemocenského pojištění
§ 33  
§ 34  
§ 35  
HLAVA DRUHÁ - ÚKOLY ORGANIZACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
§ 36 - Příslušnost organizací k plnění úkolů při provádění důchodového zabezpečení
§ 37 - Vedení a předkládání záznamů
§ 38 - Záznamy do evidenčního listu důchodového zabezpečení
§ 39 - Předkládání evidenčního listu
§ 40 - Povinnosti v předstihovém řízení
§ 41 - Hlášení o zaměstnání pracujících důchodců
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Úkoly zdravotnických organizací
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI OBČANŮ PŘI PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - POVINNOSTI OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
§ 48  
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
§ 49  
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI OBČANŮ V DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
ČÁST PÁTÁ - POKUTY A PENÁLE
§ 54  
ČÁST ŠESTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Díl první - Řízení ve věcech dávkových
Oddíl první - Řízení o peněžitých dávkách a o přídavcích na děti
§ 55 - Předmět řízení
§ 56 - Řízení v organizaci
§ 57 - Řízení na okresních správách sociálního zabezpečení
§ 58 - Místní příslušnost
§ 59 - Účastníci řízení
§ 60 - Zahájení řízení
§ 61 - Podávání žádosti o dávku
§ 62 - Uplatnění nároku na nemocenské
§ 63 - Uplatňování nároku na podporu při ošetřování člena rodiny
§ 64 - Uplatňování nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 65 - Uplatňování nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 66 - Uplatňování nároku na podporu při narození dítěte a pohřebné
§ 67 - Uplatňování nároku na přídavky na děti
§ 68 - Rozhodnutí
Oddíl druhý - Řízení o lázeňské péči
§ 69 - Podávání žádostí
§ 70 - Rozhodování
§ 71 - Přidělování poukazů
§ 72 - Vrácení poukazů
Díl druhý - Řízení v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění
§ 73 - Předmět řízení
§ 74 - Místní příslušnost
§ 75 - Rozhodnutí
§ 76 - Oznámení rozhodnutí
§ 77 - Vykonatelnost rozhodnutí
Díl třetí - Společná ustanovení o řízení v dávkových a v jiných než v dávkových věcech nemocenského pojištění
§ 78  
§ 79  
Díl čtvrtý - Výkon rozhodnutí)
§ 80  
HLAVA DRUHÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
§ 81 - Zahájení řízení
§ 82 - Podávání žádosti o dávky důchodového zabezpečení
§ 83  
§ 84 - Důkazní prostředky
§ 85 - Prokazování některých dob zaměstnání a náhradních dob
§ 86 - Rozhodnutí
§ 87 - Podkladové rozhodnutí
§ 88 - Námitky
§ 89 - Opravné prostředky
§ 90 - Doručování písemností
HLAVA TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘECHODU Z PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI DO INVALIDITY NEBO ČÁSTEČNÉ INVALIDITY
§ 91 - Předmět řízení
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99 - Náhrada nákladů řízení
§ 100 - Náhrada jízdních výdajů
§ 101 - Náhrada ušlého výdělku
§ 102 - Stravné a nocležné
§ 103 - Náhrada jiných nutných výloh
§ 104 - Uplatnění nároku na náhrady
HLAVA ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ A O PŘECHODU Z PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI DO INVALIDITY NEBO ČÁSTEČNÉ INVALIDITY
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Platnost předpisů o správním řízení
§ 109  
HLAVA PÁTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A SBORU NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
§ 110 - Žádost o dávku
§ 111 - Odvolací řízení
§ 112  
ČÁST SEDMÁ - ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH NEBO CIVILNÍ SLUŽBU A ČLENŮ JEJICH RODIN
§ 113 - Podávání žádostí o dávky
§ 114 - Způsob uplatnění nároku na dávky
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 115  
§ 116 - Lhůty pro výplatu dávek
§ 117  
§ 118 - Výplata dávky důchodového zabezpečení zvláštnímu příjemci
§ 119 - Výplata dávek do psychiatrické léčebny, léčebny pro dlouhodobě nemocné a ústavu sociální péče
§ 120 - Způsob krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti
§ 121 - Placení pojistného za dobu zaměstnání v cizině
§ 122  
§ 123  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 124  
§ 125  
§ 126  
HLAVA DRUHÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 127 - Prováděcí předpisy
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133 - Zrušovací ustanovení
§ 134  
Zavřít
MENU