563/1991 Sb.Zákon o účetnictví

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

 

ZÁKON

 

ze dne 12. prosince 1991

 

o účetnictví

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení


§ 1

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou

 

a)   právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b)   zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c)   organizační složky státu,

d)   fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e)   ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané  hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Účetní soustavy, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
§ 9 - Účetní soustavy
§ 10 - Účtování v cizích měnách
§ 11 - Účetní doklady
§ 12 - Účetní zápisy
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Účetní závěrka
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - Způsoby oceňování
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a závazků
§ 29  
§ 30  
ČÁST ŠESTÁ - Úschova účetních písemností
§ 31  
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33 - Použití prostředků výpočetní a jiné techniky
§ 34 - Označování účetních písemností
§ 35 - Opravy v účetních písemnostech
§ 36  
§ 37 - Pokuty
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU