563/1991 Sb.Zákon o účetnictví

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 69/2007 Sb. s účinností od 4. dubna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

 

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1991

o účetnictví

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

 

§ 1

        (1)  Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.

        (2)  Tento zákon se vztahuje na

       a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

       b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

       c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,

       d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

       e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Účetní soustavy, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
§ 9 - Účetní soustavy
§ 10 - Účtování v cizích měnách
§ 11 - Účetní doklady
§ 12 - Účetní zápisy
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Účetní závěrka
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - Způsoby oceňování
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a závazků
§ 29  
§ 30  
ČÁST ŠESTÁ - Úschova účetních písemností
§ 31  
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33 - Použití prostředků výpočetní a jiné techniky
§ 34 - Označování účetních písemností
§ 35 - Opravy v účetních písemnostech
§ 36  
§ 37 - Pokuty
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU