563/1991 Sb.Zákon o účetnictví

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 117/1994 Sb. s účinností od 1. července 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

 

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1991

o účetnictví

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

        (1) Tento zákon stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti pro všechny právnické osoby a dále pro fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů,1) pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

        (2) Pro účely tohoto zákona se považují osoby podle odstavce 1 za účetní jednotky.

 

§ 2

 

        Účetní jednotky účtují v soustavě podvojného nebo jednoduchého účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků,2) o nákladech a výnosech nebo výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření (předmět účetnictví); použití příslušné účetní soustavy účetními jednotkami stanoví zákon.

 

§ 3

 

        (1) Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Účetní soustavy, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
§ 9 - Účetní soustavy
§ 10 - Účtování v cizích měnách
§ 11 - Účetní doklady
§ 12 - Účetní zápisy
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Účetní závěrka
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - Způsoby oceňování
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a závazků
§ 29  
§ 30  
ČÁST ŠESTÁ - Úschova účetních písemností
§ 31  
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33 - Použití prostředků výpočetní a jiné techniky
§ 34 - Označování účetních písemností
§ 35 - Opravy v účetních písemnostech
§ 36  
§ 37 - Pokuty
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU