553/1991 Sb.Zákon České národní rady o obecní policii

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs13/1992/1 Sb.

 

553

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. prosince

o obecní policii

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      
(1)  Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

      (2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce2) a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

      (3)  Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

 

       (4)  Obecní policie zřízená obcí, která je městem3) nebo statutárním městem4), a v hlavním městě Praze4a) se označuje městská policie.

 

       (5)  Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

 

§ 1a

 

        (1)  Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří

 

a)   splňují podmínky § 4 odst.  1 písm.  a) až e) (dále jen „čekatel“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Strážníci
§ 5  
§ 6 - Povinnosti strážníků
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 12 - Oprávnění strážníkůOprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 13 - Oprávnění předvést osobu
§ 14 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 15 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 16 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
§ 17 - Oprávnění odejmout věc
§ 18 - Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkemDonucovací prostředky
§ 19 - Použití psa
§ 20 - Použití služební zbraně
§ 21 - Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně
§ 22 - Zvláštní omezení
§ 23  
§ 24 - Náhrada škody
§ 25 - Společná a závěrečná ustanoveníŠkolení a výcvik strážníků
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Příloha k zákonu  
Zavřít
MENU